Bezrobotny a roczna deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy bezrobotny musi składać pit?

Urzędy pracy oferują bezrobotnym różne formy wsparcia. Wśród nich wyróżnia się dochody, które objęte są podatkiem od osób fizycznych oraz zwolnione od tego podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przychody stanowiące podstawę opodatkowania oraz wyłączenia zwolnienia i ulgi.

Czy bezrobotny musi składać pit?

Rozliczenie PIT za rok podatkowy dokonują podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali jakieś dochody bądź przychody. Zatem na pytanie czy bezrobotny musi składać pit nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Bezrobotny musi więc rozliczyć się przykładowo wtedy, gdy został zwolniony z pracy w trakcie zeszłego roku i następnie zarejestrował się w urzędzie pracy. W takiej sytuacji dostanie informację PIT-11 od byłego lub byłych pracodawców i na tej podstawie złoży roczne zeznanie. Jeśli zaś po utracie pracy bezrobotny otrzymał z urzędu wypłaty podlegające opodatkowaniu, otrzyma również PIT-11 z urzędu pracy. Wówczas informacje z wszystkich PIT – 11 rozlicza w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jak rozliczyć pit 11 z urzędu pracy?

Osoby bezrobotne, które otrzymywały z urzędu pracy zasiłek dla bezrobotnych, bądź jakiekolwiek inne świadczenie podlegające opodatkowaniu często zadają sobie pytanie jak rozliczyć pit 11 z urzędu pracy. A zatem osoba, która otrzymała z urzędu pracy informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, na podstawie tego dokumentu powinna dokonać rozliczenia podatku, składając roczne zeznanie podatkowe zazwyczaj na formularzu PIT-37. Bezrobotny ma prawo do ulg podatkowych a ponadto może skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Jak rozliczyć pit z urzędu pracy?

Urząd pracy tak jak każdy inny płatnik przekazuje do w terminie określonym ustawą bezrobotnemu na druku PIT-11 informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Co niektórzy bezrobotny zastanawiają się jak rozliczyć pit z urzędu pracy?. Na podstawie otrzymanych PIT 11 przekazuje on do Urzędu Skarbowego zeznanie roczne. Zazwyczaj jest to PIT-37, ewentualnie PIT -36. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą określoną w przepisach.

Zasiłek dla bezrobotnych pit

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia wśród dochodów zwolnionych z podatku zasiłku dla bezrobotnych. W związku z tym każda osoba, która jest lub była zarejestrowana w urzędzie pracy i osiągała jakiekolwiek dochody czy też zasiłek dla bezrobotnych pit ma obowiązek dokonania rocznego rozliczenia podatku. Na rocznym formularzu nie ma rubryki, w której zasiłek dla bezrobotnych byłby wprost wymieniony. I tak na przykład w PIT-37 bezrobotni rozliczają go w części C zeznania podatkowego (dochody/straty ze źródeł przychodów). Kwotę zsumowanych zasiłków wypłaconych przez urząd pracy wpisujemy w wierszu „ inne źródła”

Kto musi składać pit?

Nie wszystkie dochody otrzymywane przez podatników są uwzględniane w PIT. A zatem, kto musi składać pit? Polscy podatnicy uzyskujący przychody, które są ustawowo objęte opodatkowaniem zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania PIT. Są jednak od tego obowiązku wyjątki. Obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego nie ciąży na podatnikach, których jedyny lub wszystkie dochody w ciągu roku podatkowego zostały rozliczone z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu. Wykaz dochodów zwolnionych a opodatkowania zawiera art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodów wymienionych w powyższym artykule nie trzeba wykazywać w rocznym zeznaniu PIT. Ponadto formą opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności, która nie wymaga składania rocznych zeznań PIT, jest karta podatkowa. Polskie prawo podatkowe zakłada też, że grupę podatników takich jak emeryci czy renciści, których to ma rozliczać organ rentowy. Dlatego też, gotowy PIT-40A/11A wysyłany jest przez ZUS lub KRUS do urzędu skarbowego oraz do emeryta lub rencisty.

Bezrobotny bez zasiłku a pit

Osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy a w poprzednim roku uzyskała dochody zobowiązana jest do złożenia deklaracji rocznej. Nawet bywa tak, żebezrobotny bez zasiłku a pit musi sporządzić. A zatem gdy w bieżącym roku podatkowym bezrobotny nie otrzymuje zasiłku z urzędu pracy, może być zobowiązany do złożenia rocznego zeznania, gdyż uzyskał w poprzednim roku podatkowym dochody podlegające opodatkowaniu.