Czy osoba bezrobotna musi złożyć formularz PIT za 2017 rok?

Osoby nieposiadające pracy, które dokonały rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, po spełnieniu określonych wymagań, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. W związku z tym, że zasiłek jest uznawany za przychód podatnika z innych źródeł, trzeba go rozliczyć wypełniając deklaracje PIT 2017. Osoby bezrobotne, które nie otrzymywały w ubiegłym roku zasiłku nie muszą wypełniać druku PIT za 2017 r.

Podatnik powinien wykazać w zeznaniu podatkowym kwoty uzyskane we wszystkich miesiącach, w których otrzymywał zasiłek. Świadczenie jest wypłacane przez:

  • 180 dni – osobom bezrobotnym mieszkającym w trakcie pobierania zasiłku na obszarze, na którym stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym nabyte zostało prawo do zasiłku nie była wyższa niż 150% średniej stopy bezrobocia na terenie całego kraju,

  • 365 dni – osobom bezrobotnym, które spełniają jeden z następujących warunków:

  • mieszkają w trakcie pobierania zasiłku na obszarze, na którym stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym nabyte zostało prawo do zasiłku była wyższa niż 150% średniej stopy bezrobocia na terenie całego kraju,

  • mają powyżej 50 lat i jednocześnie posiadają min. 20-letni okres pracy, który uprawnia do poboru zasiłku,

  • mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku nieprzekraczającym 15 lat i bezrobotnego małżonka, który utracił prawo do zasiłku w związku z upływem czasu uprawniającego do poboru świadczenia,

  • samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku nieprzekraczającym 15 lat.

Zasiłki dla bezrobotnych są wypłacane przez powiatowe urzędy pracy, które pełnią funkcję płatnika i są odpowiedzialne za pobór składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Do 2 marca 2018 r. bezrobotny otrzyma od PUP PIT-11. Na podstawie informacji zawartych w tym druku powinien wypełnić formularz PIT-37.

 

Po więcej artykułów dotyczących rozliczeń z Urzędem Skarbowym, składania druków PITY 2017 itp, zapraszamy do serwisu: PIT-37 formularz.

© 2018 formularzpit37.pl