Jak rozliczyć dochody ze sprzedaży nieruchomości?

Jak rozliczyć dochody ze sprzedaży nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane w wyniku odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości,

  • części nieruchomości,

  • udziału w nieruchomości,

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  • prawa do wieczystego użytkowania gruntów,

podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak podatnik musi odprowadzić podatek PIT 2017 na konto urzędu skarbowego tylko wtedy, gdy sprzedaż:

  • nie miała miejsca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

  • nastąpiła przed upływem pięciu lat od momentu nabycia bądź wybudowania nieruchomości (przy czym okres 5 lat jest liczony od początku roku następującego po roku, w którym miało miejsce zbycie).

Podatek jest naliczany od dochodu, co oznacza, że sprzedający może uwzględnić koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodu. Stawka podatkowa wynosi 19% i nie zmienia się wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania. W trakcie roku nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy, całkowitą kwotę zobowiązania podatkowego trzeba uiścić do dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia zeznania za rok, w którym nastąpiło zbycie.

Przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie należy sumować z przychodami uzyskanymi z innych źródeł. Powinny być one rozliczane na oddzielnym formularzu podatkowym – PIT-39. Deklaracje roczne 2017 na drukach PIT-39 muszą zostać złożone w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2018 r. Przekroczenie tego terminu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, a także naliczeniem odsetek za zwłokę.

W poniższych przykładach przedstawiono kiedy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym, a kiedy nie.

 

Przykład 1.

 

Podatnik nabył nieruchomość 18 lipca 2009 r. i sprzedał ją 29 sierpnia 2017 r. Czy będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

 

Bieg 5-letniego okresu rozpoczyna się 1 stycznia 2010 r. a kończy 31 grudnia 2017 r. Zatem od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości trzeba będzie opłacić podatek dochodowy, chyba że podatnik w ciągu 2 lat od momentu sprzedaży przeznaczy uzyskaną kwotę na inne cele mieszkaniowe, wtedy dochód będzie zwolniony z opodatkowania. Wypełniając rozliczenie pit 2017 trzeba wykazać uzyskany przychód.

Przykład 2.

 

Podatnik nabył nieruchomość 11 lutego 2008 r. i sprzedał ją 18 maja 2017 r. Czy będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

 

Bieg 5-letniego okresu rozpoczyna się 1 stycznia 2009 r. a kończy 31 grudnia 2013 r. Zatem od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości w 2017 r. nie trzeba płacić podatku dochodowego, ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat od momentu nabycia/wybudowania nieruchomości. Uzyskanego przychodu nie trzeba uwzględniać w rocznej deklaracji podatkowej.

 

Zeznanie PIT za 2017 r. nie musi obejmować odpłatnego zbycia nieruchomości, które zostały nabyte lub wybudowane przed 1 stycznia 2009 r. Natomiast dochody ze sprzedaży nieruchomości nabytych/wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. w 2017 r. (poza prowadzoną działalnością gospodarczą) są obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Formularz PIT-39 można przesłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Aby ułatwić sobie wypełnienie zeznania rocznego, można wykorzystać do tego celu bezpłatny program PITy 2017, który nie tylko przeprowadzi nas przez proces obliczania ryczałtu od dochodu ze zbycia nieruchomości krok po kroku, ale również umożliwi wysłanie gotowej deklaracji za pośrednictwem sieci internetowej.

© 2018 formularzpit37.pl