Jakie darowizny można odliczyć w PIT 37 za 2017?

Podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych i rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36 lub PIT-37, a także osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), mają prawo do odliczenia od dochodu/przychodu darowizn dokonanych w trakcie 2017 r.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdą darowiznę można uwzględnić w rocznej deklaracji podatkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawa, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, może zostać umniejszona o darowizny na:

  • cele kultu religijnego,

  • cele krwiodawstwa,

  • cele pożytku publicznego,

  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów i związków wyznaniowych.

Pierwsze trzy rodzaje darowizn są limitowane. Podatnik w PIT 37 (i innych wymienionych drukach PIT) może odliczyć kwotę nieprzekraczającą 6% osiągniętego dochodu/przychodu. Przy czym jest to łączny limit dla darowizn na cele kultu religijnego, krwiodawstwa i pożytku publicznego. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła lub związku wyznaniowego można odliczyć w PIT 2017 w sposób nieograniczony. Zatem kwota darowizny na ten cel może być równa uzyskanemu dochodowi.

Darowizna na cele kultu religijnego może zostać dokonana w pieniądzu lub w naturze. Jeżeli ma charakter rzeczowy, jej wysokość jest ustalana w oparciu o umowę darowizny. Trzeba jednak pamiętać, że wartość darowanych rzeczy powinna być zgodna z cenami rynkowymi, gdyż urząd skarbowy weryfikuje poprawność wyceny. Potwierdzeniem dokonania darowizny pieniężnej jest dowód wpłaty na rachunek obdarowanego podmiotu. W przypadku darowizny rzeczowej konieczne jest posiadanie dokumentu zawierającego:

  • dane identyfikacyjne darczyńcy i obdarowanego,

  • datę dokonania darowizny,

  • potwierdzenie przyjęcia darowizny,

  • wartość darowizny.

Podatnicy będący honorowymi dawcami krwi mogą odliczyć w deklaracji rocznej ekwiwalent pieniężny za krew lub jej składniki, który otrzymaliby, gdyby krew została przez nich oddana odpłatnie. Wysokość ekwiwalentu wynosi obecnie 130 zł za litr krwi i 170 zł za litr osocza, jednak w rozliczeniach podatkowych stosowana jest taka sama stawka dla krwi i osocza – 130 zł za litr. Maksymalna wysokość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi:

  • 3 484 zł dla kobiet,

  • 3 601 zł dla mężczyzn,

Jednak wypełniając zeznanie roczne 2017 trzeba pamiętać, o przestrzeganiu omówionego wcześniej limitu. Może się okazać, że w związku ze zbyt niskim dochodem/przychodem odliczenie darowizny w pełnej kwocie nie będzie możliwe. Dokumentem uprawniającym do uwzględnienia darowizny w deklaracji PIT jest zaświadczenie wydane przez stację krwiodawstwa wskazujące ilość oddanej bezpłatnie krwi i/lub osocza.

Darowizny na cele pożytku publicznego nie należy mylić z przekazaniem 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Tak jak w przypadku kultu religijnego, darowizny na cele pożytku publicznego mogą mieć charakter rzeczowy lub pieniężny. Dokumentacja, jaką podatnik powinien posiadać jest taka sama jest przy darowiznach na cele kultu religijnego.

Ostatnim rodzajem darowizny, jaki można uwzględnić w formularzu (druku) pit za 2017 rok jest darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła lub związku wyznaniowego. Odliczenie z tego tytułu nie jest w żaden sposób limitowane, jednak trzeba pamiętać, że konieczne jest posiadanie sprawozdania potwierdzającego wykorzystanie przekazanej kwoty na powyższy cel. Obdarowany powinien przekazać darczyńcy taki dokument w ciągu 2 lat od momentu otrzymania darowizny. Poza tym dokumentacja, jaką trzeba posiadać jest taka sama jak w przypadku pozostałych darowizn.

Dokumentacji potwierdzającej dokonanie darowizny nie trzeba składać wraz z deklaracją podatkową. Ponieważ urząd może w każdej chwili zażądać od podatnika przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość dokonanego odliczenia, zalecane jest przechowywanie pełnej dokumentacji aż do momentu przedawnienia się zobowiązania podatkowego (5 lat). Osoby, które odliczają darowizny w zeznaniu rocznym powinny pamiętać o dołączeniu do niego załącznika PIT/O, który można wypełnić w interaktywnym formularzu pity 2017 (pdf), który można pobrać z naszej strony.

Zachęcamy do korzystania z innych artykułów zawartych w serwisie DRUK PIT 37.

© 2018 formularzpit37.pl