Czy małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie przez Internet?

 

Małżonkowie mogą złożyć w urzędzie skarbowym wspólne rozliczenie PIT 2017, jednak aby było to możliwe muszą spełnić następujące warunki:

  • korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych,

  • być w związku małżeńskim przez cały 2017 r.,

  • posiadać ustrój wspólności majątkowej przez cały 2017 r.,

  • nie korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z wyłączeniem najmu prywatnego), podatku liniowego lub podatku tonażowego.

Podatek, jaki ma obowiązek odprowadzić każdy z małżonków, w przypadku łącznego opodatkowania dochodów, jest równy połowie sumy dochodów uzyskanych przez małżeństwo w 2017 r.

Jeżeli w wyniku wspólnego rozliczenia pit 2017 będzie możliwe uniknięcie drugiego progu podatkowego lub zmniejszenie kwoty dochodu, od której należy odprowadzić 32% podatek, małżonkowie odniosą korzyści finansowe w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego względem organów skarbowych.

Małżeństwa mogą wypełnić wspólne rozliczenie tylko na formularzu PIT-36 i PIT-37. Zarówno jeden, jak i drugi druk można przesłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby podatnicy złożyli wspólną deklarację za pośrednictwem sieci internetowej. Do wypełnienia zeznania można wykorzystać bezpłatny program PIT 2017, który przeprowadzi nas także przez proces wysyłania e-deklaracji.

Jeżeli rozliczamy się wraz z małżonkiem, powinniśmy pamiętać o wskazaniu tego sposobu naliczania podatku dochodowego w wypełnianym formularzu PIT. Dawniej małżonkowie chcący złożyć wspólną deklaracje, musieli dostarczyć do urzędu odpowiednie upoważnienie. Obecnie, jako oświadczenie woli podatnika, traktowane jest zaznaczenie odpowiedniego pola na pierwszej stronie druku podatkowego (rubryka „wybór sposobu opodatkowania”).

Trzeba pamiętać, że łączne opodatkowanie dochodów jest możliwe tylko wtedy, gdy złożymy deklarację roczną w terminie (tj. do 30 kwietnia 2017 r.). Dostarczenie zeznania po terminie wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia.

© 2018 formularzpit37.pl