PIT-37 interaktywny: Kto składa deklarację PIT-37?

PIT 37 interaktywny - kto składa formularz?

 

Rok 2017 dobiegł końca, podatnicy już niebawem przystąpią do wypełniania deklaracji podatkowych, w których rozliczą przychody uzyskane w trakcie ubiegłego roku. Przypomnijmy, że obowiązek terminowego złożenia zeznania podatkowego ciąży na wszystkich osobach, które w 2017 r. uzyskały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nawet jeżeli nasze przychody były bardzo niskie, powinniśmy pamiętać o wypełnieniu rozliczenia PIT, gdyż uchylanie się od obowiązków podatkowych może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Wybór formularza, który podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym, jest zależny od rodzaju uzyskiwanych przychodów. Jednym z najpopularniejszych druków podatkowych jest PIT-37. Przyjrzyjmy mu się bardziej szczegółowo.

Formularz PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy w trakcie 2017 r. uzyskiwali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika (lub płatników), a źródło tych przychodów znajdowało się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do źródeł, które spełniają wymienione warunki, należą:

 • wynagrodzenia ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • krajowe renty i emerytury,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne, 
 • zasiłki pieniężne wypłacane z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz innych spółdzielniach, które zajmują się produkcją rolną,
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy,
 • świadczenia wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Poza kryteriami, które opisano powyżej, rozliczenie na druku PIT-37 jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik spełnia dodatkowo wszystkie następujące wymogi:

 • nie prowadził w 2017 r. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,
 • nie prowadził w 2017 r. działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,
 • nie ma obowiązku uwzględnienia w zeznaniu rocznym dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,
 • nie uwzględnia w PIT za 2017 r. strat wykazanych w deklaracjach podatkowych za lata ubiegłe.

Jak już wcześniej wspomniano, podatek od przychodów wykazywanych w formularzu PIT-37 jest naliczany na zasadach ogólnych. Oznacza to, że podstawę do naliczenia podatku stanowi dochód, a wysokość zobowiązania podatkowego jest ustalana w oparciu o następującą skalę:

Dochód do opodatkowania

Stawka podatkowa

do 85 528 zł rocznie

18% podstawy

minus 556,02 zł – w związku z funkcjonowaniem tzw. kwoty wolnej od podatku

powyżej 85 528 zł rocznie

32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł

(od dochodu w wysokości 85 528 zł podatnik opłaca 14 839,02 zł podatku) 

Podatnicy rozliczający się z fiskusem na druku pit 37 mają prawo do skorzystania z preferencyjnych sposobów naliczania podatku dochodowego. Co oznacza, że mogą wypełnić deklarację podatkową wraz z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób, które samotnie wychowują dziecko. Nie da się ukryć, że w wielu przypadkach skorzystanie, z którejś z powyższych preferencji może przynieść korzyści w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Ostateczny termin złożenia zeznania na formularzu PIT-37 upływa 2 maja 2018 r. Zeznanie trzeba wypełnić na podstawie druku PIT-11, który otrzymaliśmy od płatnika. Jeżeli w trakcie ubiegłego roku uzyskiwaliśmy przychody za pośrednictwem kilku płatników, będziemy posiadać kilka formularzy PIT-11. Kwoty, które zostały w nich zawarte powinniśmy najpierw zsumować i dopiero potem wpisać do deklaracji podatkowej. Żeby ułatwić sobie proces obliczania wysokości zobowiązania podatkowego, możemy wykorzystać do wygenerowania zeznania pit-37 interaktywny pdf, który znacznie zmniejszy ryzyko popełnienia błędów obliczeniowych.

PIT-37 interaktywny pdf do pobrania za darmo na naszej stronie. Zapraszamy do korzystania z aplikacji!

© 2018 formularzpit37.pl