Jak poprawnie odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne w PITY 2017?

Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych są, w większości przypadków, zobowiązani do opłacania składek na:

 • ubezpieczenie społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik zawsze pokrywa z własnej kieszeni, zadaniem płatnika jest określanie ich wysokości, pobór i terminowe odprowadzanie na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały pobrane przez płatnika, można odliczyć w formularzu pity 2017 bezpośrednio od podatku dochodowego. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi 9% podstawy do jej naliczenia, a odliczeniu podlega jedynie 7,75%. Na szczęście samodzielne wykonywanie jakichkolwiek obliczeń nie jest konieczne, gdyż kwota wykazana w formularzu PIT-11, który podatnik otrzymuje od płatnika, jest kwotą, którą można odjąć od podatku.

Przyjrzymy się teraz bardziej szczegółowo składkom na ubezpieczenie społeczne. W przeciwieństwie do składek na ubezpieczenie zdrowotne, są one odejmowane w PITY za 2017 r. do podstawy do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (dochodu lub przychodu), co sprawia, że ich wpływ na ostateczną wysokość zobowiązana podatkowego jest zdecydowanie mniejszy.

Celem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego różnym grupom obywateli. Składkę na ubezpieczenie społeczne możemy podzielić na:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe.

Wysokość poszczególnych składek oraz sposób ich opłacania został przedstawiony w poniższej tabeli.

  

Rodzaj składki

Wysokość

Część opłacana przez pracownika

Część opłacana przez pracodawcę

ubezpieczenie chorobowe

2,45%

2,45%

-

ubezpieczenie emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

ubezpieczenie rentowe

8%

1,5%

6,5%

ubezpieczenie wypadkowe

1,93%składka minimalna

0%

1,93%

 

Osoby, które uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika, nie opłacają składek na ubezpieczenie społeczne samodzielnie. Tak samo, jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, obowiązek ustalania ich wysokości, poboru oraz terminowej wpłaty na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ciąży na płatniku. Płatnik umniejsza wynagrodzenie pracownika tylko o tę część składek, które są pokrywane z jego kieszeni. Po zakończeniu roku podatkowego (do końca lutego) płatnik jest zobowiązany do przekazania podatnikowi formularza PIT-11, w którym są zawarte informacje o wysokości:

 • uzyskanego przychodu,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które zostały odprowadzone w trakcie roku podatkowego,
 • pobranych składek na ubezpieczenie społeczne,
 • pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podana kwota składek na ubezpieczenie społeczne obejmuje tylko i wyłącznie tę część składki, którą podatnik opłacił z własnej kieszeni. W związku z tym nie ma konieczności dokonywania jakichkolwiek obliczeń. Wypełniając zeznanie PIT-37 lub PIT-36 można przepisać kwotę z formularza PIT-11.

Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników. Poza tym są oni także zobowiązani do odprowadzania składek we własnym imieniu. W przeciwieństwie do składek na ubezpieczenie zdrowotne, które są w całości pokrywane z wynagrodzenia pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne, zapłacone za pracowników, mogą zostać uwzględnione przez płatnika, gdy wypełnia on własne PITY 2017 r. Co prawda składek, które przedsiębiorca pokrył z własnej kieszeni, nie można odliczyć od podstawy do opodatkowania, ale mogą one zostać potraktowane jako koszty uzyskania przychodu. 

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku składek, które przedsiębiorca opłacił we własnym imieniu. Podczas wypełniania zeznania rocznego może on zadecydować czy odliczy je od dochodu/przychodu, czy może zaliczy do kosztów. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, do wypełnienia deklaracji, można wykorzystać program PITY 2017.

 

W celu uzyskania innych informacji dotyczących rozliczeń podatkowych zapraszamy na stronę PITY 2017.

Polecamy odwiedzać naszą stronę cyklicznie!

© 2018 formularzpit37.pl