Rozliczenie strat z inwestycji giełdowych - PITY 2017

Inwestycje giełdowe obarczone są sporym ryzykiem, jednak podatnicy coraz chętniej kupują papiery wartościowe w celu pomnażania swojego majątku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychody z inwestycji na giełdzie są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych i podlegają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przychodów z giełdy nie można sumować z przychodami uzyskanymi z innych źródeł (np. z działalności gospodarczej lub ze stosunku pracy), dlatego wypełniając rozliczenie roczne PITY 2017 trzeba wykazać je w oddzielnym druku podatkowym.

Wszystkie przychody uzyskane na giełdzie podatnik powinien rozliczyć na formularzu PIT-38. Podatek jest naliczany od dochodu, co oznacza, że inwestor ma prawo do umniejszenia uzyskanego przychodu o poniesione koszty. Stawka podatkowa wynosi 19% i jej wysokość nie zmienia się wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania. Małżonkowie nie mogą wypełnić wspólnego formularza PIT-38, każdy z nich powinien rozliczyć się oddzielnie, także wtedy, gdy mieli oni wspólny rachunek inwestycyjny.

Podatnicy posiadający rachunek maklerski prowadzony przez polski bank, otrzymają po zakończeniu roku druk PIT-8C, który powinni wykorzystać do wypełnienia deklaracji. W PIT-8C znajdują się informacje o:

  • wysokości osiągniętych przychodów,

  • poniesionych kosztach,

  • kwocie dochodu do opodatkowania lub wysokości poniesionej straty.

Podatnik powinien otrzymać formularz PIT-8C do 2 marca 2018 r. Trzeba mieć na uwadze, że brak PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej. W takiej sytuacji należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym za wystawienie dokumentu, a jeżeli to nie poskutkuje, wypełnić zeznanie PITY 2017 na podstawie posiadanych informacji.

Małżonkowie mający wspólne konto maklerskie otrzymają oddzielne druki PIT-8C. W przypadku współwłasności w częściach równych przychody zostaną podzielone na pół. Jeżeli podatnicy zdecydowali się na inny podział, uzyskany przychód zostanie podzielony proporcjonalnie.

Ze względu na ryzyko, z jakim wiążą się inwestycje na giełdzie, w trakcie roku nie są odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy. Dopiero po zakończeniu roku określa się czy inwestycje przyniosły zysk, czy też stratę. W przypadku osiągnięcia zysku podatek pit za 2017 rok trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2018 r. Tego dnia upływa także ostateczny termin złożenia formularza PIT-38. Trzeba pamiętać, że nieterminowe uregulowanie zobowiązania podatkowego będzie skutkowało naliczeniem ustawowych odsetek za zwłokę.

Podatnik musi wypełnić formularz PIT-38 także wtedy, gdy wskutek inwestycji na giełdzie osiągnął stratę. Wykazane straty można później odliczyć w ramach tego samego źródła przychodów, co pozwala na zmniejszenie podstawy, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, straty można rozliczać przez pięć kolejnych lat. Zatem straty wykazane w deklaracji za 2017 r. będzie można uwzględnić w zeznaniach za lata 2018-2019, a w PITY 2017 można wykazać straty z lat 2009-2013. Trzeba pamiętać, że maksymalna wysokość odliczenia wynosi 50% straty, w związku z tym najkrótszy okres w jakim można dokonać rozliczenia straty to dwa lata (2 x 50%).

Deklarację PIT-38 można złożyć w urzędzie skarbowym zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej. Wypełniając zeznanie w PITy 2017 interaktywny druk (pdf) będziemy mieć pewność, że wysokość zobowiązania podatkowego została obliczona poprawnie. Natomiast możliwość wysłania formularza bez konieczności wychodzenia z domu znacznie skróci czas, jaki trzeba poświęcić na rozliczenie się z fiskusem.

Zapraszamy po więcej wartościowych artykułów na temat PIT 37 na naszej stronie.

© 2018 formularzpit37.pl