Kiedy urząd skoryguje zeznanie za podatnika?

Podatnik, który zauważy, że jego deklaracja podatkowa zawiera błędy, powinien złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie korygujące. Jeżeli podczas weryfikacji poprawności wypełnienia PITów za 2017 przez urząd, zostaną stwierdzone nieprawidłowości, podatnik otrzyma pisemne wezwanie do złożenia odpowiednich wyjaśnień i/lub wypełnienia korekty. W wezwaniu tym zostaną wskazane dane i informacje, które wg urzędu nie są zgodne ze stanem faktycznym lub budzą wątpliwości.

Może się jednak zdarzyć, że urzędnik sam skoryguje, złożone przez podatnika, druki PITY 2017. Zgodnie z Ordynacją podatkową organ podatkowy ma prawo do dokonania korekty, jeżeli deklaracja zawiera:

  • błędy obliczeniowe, które sprawiają, że wysokość zobowiązania podatkowego (nadpłaty lub niedopłaty), należnego podatku, osiągniętej straty, dochodu lub przychodu różni się od poprawnej kwoty o nie więcej niż 1 000 zł,

  • oczywiste pomyłki, które można poprawić bez żadnych wątpliwości,

  • braki, których uzupełnienie nie wymaga pozyskania informacji od podatnika.

W przypadku skorygowania rozliczenia rocznego przez urząd, podatnik otrzyma pisemne powiadomienie o dokonanej korekcie wraz z wyjaśnieniem jej przyczyn oraz z uwierzytelnioną kopią formularza PIT, na którym naniesione zostały zmiany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik, który nie zgadza się z korektą dokonaną przez urząd, ma prawo do złożenia odwołania. Odwołanie powinno trafić do organu podatkowego, który korygował zeznanie, w ciągu dwóch tygodni od momentu otrzymania zawiadomienia. W przypadku braku odwołania, dokonane zmiany uznaje się za skuteczne.

Aby uniknąć konieczności składania korekty, należy wypełniać formularze PIT-37 (i inne druki PIT) z jak największą starannością. Dzięki dostępności komputerowych narzędzi, umożliwiających rozliczenie się z fiskusem, możliwe jest uniknięcie wielu błędów. Dlatego warto rozważyć wypełnienie deklaracji rocznej w PITy 2017 interaktywny PIT-37, który umożliwi nam szybkie i bezproblemowe obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Interaktywny PIT-37 można pobrać z linku powyżej.

Na stronie Druki PIT 37 znajdziecie najważniejsze informacje o wypełnianiu pitów w 2017 roku.

© 2018 formularzpit37.pl