Wybór sposobu opodatkowania w PIT-36 i PIT-37

Podatnicy rozliczający się z urzędem skarbowym na formularzach PIT-36 i PIT-37 opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, wg skali, która została przedstawiona poniżej.

 

Roczny dochód

Stawka podatkowa

do 85 528 zł

18% minus 556,02 zł

ponad 85 528 zł

14 839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Rodzaj podatku dochodowego stosowanego w PIT-36 i PIT-37 nazywany jest podatkiem progresywnym, ponieważ wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania zawiększa się stawka podatkowa.

Zarówno w PIT-36 jak i w PIT 37 druk podatnik musi wybrać sposób opodatkowania. Osoby, które wypełniają deklaracje na omawianych formularzach mogą rozliczyć się:

 1. indywidualnie,

 2. wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 3. wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,

 5. w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnik,

 6. w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – małżonek.

Podatnik wskazuje sposób opodatkowania poprzez postawienie krzyżyka w polu znajdującym się przy wybranej opcji.

W tabeli przedstawiono jakie warunki musi spełnić podatnik, aby móc skorzystać z poszczególnych sposobów naliczania podatku dochodowego.

 

Sposób opodatkowania

charakterystyka

indywidualnie

Opcja wybierana przez osoby, które wypełniają deklaracje roczne 2017 indywidualnie i nie korzystają z preferencyjnych form naliczania podatku.

wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

Opcja wybierana przez małżonków, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Mogą z niej skorzystać osoby, które przez cały rok przebywały w związku małżeńskim i posiadały ustrój wspólności majątkowej. Wspólne rozliczenie można wypełnić w pity 2017 program.

wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

Opcja wybierana przez podatnika, który:

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,

 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Opcja wybierana przez podatnika, który przez minimum jeden dzień w roku podatkowym wychowywał dziecko samotnie (bez pomocy innych osób).

Trzeba pamiętać, że przepisy definiują samotne wychowywanie dziecka jako cały proces wychowawczy, a nie jedynie łożenie na dziecko.

w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy – podatnik

Opcja wybierana, gdy podatnik posiada rezydencję podatkową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w:

 • państwie należącym do Unii Europejskiej,

 • Konfederacji Szwajcarskiej,

 • innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

i zamierza opodatkować uzyskane przychody w PIT 2017 na zasadach ogólnych.

 

Zaznaczając tę opcję podatnik powinien dodatkowo wskazać jeden ze sposobów opodatkowania wymieniony w pkt 1-4.

w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy – małżonek

Opcja wybierana, gdy małżonek posiada rezydencję podatkową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w:

 • państwie należącym do Unii Europejskiej,

 • Konfederacji Szwajcarskiej,

 • innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

i zamierza odprowadzić od przychodów wymienionych w art. 29 podatek progresywny.

 

Zaznaczając tę opcję podatnik powinien dodatkowo wskazać jeden ze sposobów opodatkowania wymieniony w pkt 1-4.

Więcej artykułów w serwisie PIT 37 FORMULARZ.

© 2018 formularzpit37.pl